Du er her: Forside

Finnmark Fylkeskommune ønsker søkere til 2 årig arbeidsstipend for filmarbeidere!

Finnmark fylkeskommune har en ordning med 2 årig arbeidsstipend for filmarbeidere i Finnmark. Neste stipendperiode er 2011 – 2012. Søknad på toårig arbeidsstipend for 2011 – 2012 må være fylkeskommunen i hende 15. oktober 2010. Fylkeskommunens kultur-, nærings- og samferdselsutvalg skal formelt dele ut arbeidsstipendiet, mens en komité skal gi råd i innstillingen. Denne komiteen har følgende sammensetning:
- en representant oppnevnt av Norsk filmforbund avd. Nord-Norge
- en representant oppnevnt av Norske TV- og filmprodusenters forening
- en representant oppnevnt av Samisk filmforbund
Kultur- og idrettssjefen er komiteens sekretær.


Retningslinjer for arbeidsstipend for filmarbeidere i Finnmark
1. Formål. Formålet med arbeidsstipendordningen er over en toårsperiode å styrke to filmarbeideres videreutvikling. Ett stipend gis til en filmarbeider som er etablert, mens det andre gis til en ung filmarbeider som er i etableringsfasen.
2. Arbeidsstipend.Arbeidsstipendet er på kr 75.000,- årlig til hver av filmarbeiderne i to år. Arbeidsstipendet utbetales to ganger i året, første og andre halvdel.
3. Krav.Filmarbeideren må oppfylle følgende generelle og spesielle krav:
Generelle:
- Filmarbeideren må ha vært bosatt og virksom i Finnmark fylke minimum de to siste årene før
stipendet tildeles. Kravet om to års virketid fravikes når det gjelder unge nyetablerte
filmarbeidere.
- Filmarbeidere som har vært bosatt i Finnmark, men som ønsker å etablerer seg i fylket, kan
også søke på arbeidsstipendet.
- Filmarbeidere som er tildelt Statens garanterte minsteinntekt kan ikke tildeles arbeidsstipend.
Filmarbeideren som har fylkeskommunalt arbeidsstipend og i perioden tildeles Statens
garanterte minsteinntekt, mister dermed det fylkeskommunale arbeidsstipendet. Dette tildeles
ny kunstner.
- Hvis filmarbeideren slutter eller flytter ut av fylket før stipendperioden er avsluttet,
tilbakebetales stipendet etter en sats hvor hvert halvår teller 25 %.
Spesielle:
- Filmarbeideren må kunne vise til en viss produksjon og dokumentasjon innenfor fagområdet.
- Fullstendig CV må fremlegges
- Filmarbeideren må levere en kortfattet beskrivelse der det blir gjort rede for
hvordan stipendet skal utnyttes, spesielt med tanke på mulighet for kunstnerisk utvikling.
Powered by CustomPublish AS